Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5866 36f4
Reposted fromroxanne roxanne viaiamnotarobot iamnotarobot
6604 14d3
Reposted fromasteya asteya viaiamnotarobot iamnotarobot
6623 dae8
1773 3a57
Reposted frommisza misza viaiamnotarobot iamnotarobot
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoczekiwania oczekiwania
Życzę Ci szczęścia. Chyba lepiej późno, niż wcale..
— K.
Reposted fromkatalama katalama
7080 c58d
Reposted fromdeszcz deszcz viaiamnotarobot iamnotarobot
6933 5b82
Reposted from777727772 777727772 viaMigotliwa Migotliwa
Za wrażliwe mam serce i za wiele wkładam wszędzie uczucia.
— Tadeusz Makowski - Pamiętnik
Reposted fromniewychowana niewychowana viaMigotliwa Migotliwa
5882 ff92
Reposted fromexistential existential viaMigotliwa Migotliwa
6768 a5f6
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMigotliwa Migotliwa
Nic nie rozumiem 
choć wszystko jest jasne
— Quebonafide
Reposted fromkarolinnaa karolinnaa viaEtien Etien
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromrol rol viakomplikacja komplikacja
Skłamałabym mówiąc, że nic nie znaczysz.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viayveee yveee
Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl